Telefon
whatsapp


Dora Plus Yapı Sanayi A.Ş. Ziyaretçi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Beyanı


1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”, “Kanun”) uyarınca, Dora Plus Yapı Sanayi A.Ş. (“Şirket”, “Dora”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, siz ziyaretçilerimizin kişisel verilerini, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

2. Kişisel verilerin İşlenme Amacı


KVKK mevzuatı başta olmak üzere ve ilgili diğer mevzuat kapsamında mezkur kişisel veriler, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak güvenlik amacıyla görüntü ve ses kayıt süreçlerinin, tesis içine girişlerde kimlik ve izin süreçlerinin yürütülmesi, iş kaza kayıtlarının tutulması, acil durum operasyonlarının koordinasyonu, sağlık süreçlerinin yürütülmesi, misafir internet kullanım kayıtları, iletişim formunun alınması gibi amaçlar ve ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülükler ve sorumluluklar kapsamında işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Dora Plus Yapı Sanayi A.Ş. tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.dakikustam.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan “Dora Plus Yapı Sanayi A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi Genel Beyannamesi”nden ulaşabilirsiniz.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması


Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK madde 8 ve 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde yurtiçine ve yurtdışına; hissedarlara, iş ilişkisi içinde bulunulan özel kişilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerin devamı için destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar dahilinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilen Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel veriler, Şirket’in hizmetlerini geliştirmek ve faaliyetlerinin yürütmesi amacıyla kamera ve ses kayıt sistemi, ziyaretçi tutanakları, katılım tutanakları, formlar, dilekçeler ve farklı kanallar vasıtasıyla işlenmektedir. Kanun’un açık rıza beyanı teminini zorunlu kıldığı durumlar dışında kişisel veriler işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilen Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
vi. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.Dora Plus Yapı Sanayi A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Genel Beyanname


1. Veri sorumlusu ve Temsilcisi


6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunun uyarınca kişisel verilerinizin sorumlusu sıfatıyla Dora Plus Yapı Sanayi A.Ş. (“Şirket”, “Dora Plus”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Dora Plus, müşteri bilgilerinin gizli tutulması, bu bilgilerin saklanması ve üçüncü kişilerle paylaşılmaması hususunda sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir. Dora Plus, bu kapsamda bünyesinde istihdam edilen personellerin, görevlerinin ifası sırasında öğrendikleri bilgi ve belgelerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgi ve belgeleri sadece mevzuat kapsamında ve görevlerinin ifası sırasında kullanmayı taahhüt etmektedir. Bu kapsamda istihdam edilen tüm personel, mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan; kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşımına ilişkin yasal mevzuata uygun hareket etme yükümlülüğü altında hareket ederler.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı


Şirket tarafından KVKK madde 5'te belirtilen amaçlar dahilinde kişisel veriler işlenmektedir.
Şirket tarafından KVKK madde 5'te belirtilen şartlar dahilinde;
i) Şirket tarafından ev, ofis ve sair nitelikteki yapıların bakım, onarım, dekorasyon, inşaa ve bu işlemlerin tamamlanması için gerekli tüm hizmetlerin sunulması,
ii) Şirket’in tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuata uyum
iii) Dora Plus Yapı Sanayi A.Ş. politikalarına uyum başta olmak üzere, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel veriler işlenmektedir.
• Şirket’in faaliyet gösterdiği alanda işlerini yürütebilmesi
• Şirket’in Kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel temini, iş sağlığı ve güvenliği çevresinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması
• Şirket'in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleşmesinin temini doğrultusunda; Şirket tarafından yürütülen, iletişime yönelik idari operasyonlar, hizmete yönelik operasyonlar Şirket’e ait işyerlerinin fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Müşteri/tedarikçi/iş ortağı değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi
• Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilerimize önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması doğrultusunda; Şirket tarafından yürütülen pazarlama faaliyetleri, satış ve sonrası operasyonlar
• Şirket, ticari ve iş stratejilerinin belirlemesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirket tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonlar (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi gibi sebeplerle işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması


KVKK Madde 4'te sayılan genel ilkelere ve Madde 8 ve Madde 9'da öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Genel Beyanname’nin “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında gösterilen amaçlar ile kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir ve yurt içi ve yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz Kurumumuz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak sunduğumuz ürün ile hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun kapsamında ve bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Veri Sahibinin Hakları


Kişisel Veri Sahipleri;
i. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunları amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
iv. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
v. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
vi. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
viii. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiplerdir.

Kişisel verilerin sahipleri, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini www.dakikustam.com/iletisim adresinde bulunan formu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak, 42 Maslak Ofis 3 Kat:6 D:4 Maslak Saıyer/İstanbul adresine göndererek ya da başvuru formunu imzalayarak info@dakikustam.com e-posta adresi vasıtasıyla Şirket’e iletebileceklerdir. Şirket'e iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Saygılarımızla.
Dora Plus Yapı Sanayi A.Ş.